අමරගෙදර රාහුල හිමි

bulletin blog

බුලත්සිංහල ශ‍්‍රී දේවමිත්තාරාම විහාරාධිකාරී
ආධ්‍යාත්මික සදහම් චාරිකාව සංවිධායක
බුලත්සිංහල මහ පෙරහර සංවිධායක

උපත 1964 මැයි 13
ගිහි නම ගීගන ආරච්චිගේ කපිල
ගිහි අධ්‍යාපනය අමරගෙදර කණිටු විදුහල , බුලත්සිංහල උතූරු කණිටු විදුහල
පැවිදි වීම 1977 ජනවාරි 24
ආචාර්ය හිමි පූජ්‍ය බුලත්සිංහල නන්දාරාම නායක ස්ථවිර ,පූජ්‍ය අමරගෙදර නන්දදේව නායක ස්ථවිර
භික්ෂු අධ්‍යාපනය විද්‍යාරතන විශ්වවි‍ද්‍යාලය, පිරිවෙන් අවසාන, ප‍්‍රාචීන ආරම්භය, අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ
උපසම්පදාව 1986 ජුනි 26
තනතුරු බුලත්සිංහල ශ‍්‍රී දේවමිත්තාරාම විහාරාධිකාරී, ආධ්‍යාත්මික සදහම් චාරිකාව සංවිධායක, බුලත්සිංහල මහ පෙරහර සංවිධායක
වෙනත් වර්තමාන බෝධීන් වහන්සේ රෝපණය කිරීම, දිනපතා බෝධි පූජාමය පිංකම , අධිෂ්ඨාන බෝධි පූජාමය පිංකම පවත්වාගෙන යාම