මහ පෙරහර 2015

2015 දෙසැම්බර්

කප් කැපීම

2015 දෙසැම්බර් 08

කප් සිටුවීම

2015 දෙසැම්බර් 12

විෂ්ණු දේවාල පෙරහර

2015 දෙසැම්බර් 17

කතරගම දේවාල පෙරහර

2015 දෙසැම්බර් 18

මල් පෙරහර

2015 දෙසැම්බර් 22

වැඩසටහන් පෙළගැස්ම