මහ පෙරහර

බොදු බැතියාවත් හෙළ හැදියාවත් තුළින් ඔප් නැගුනු බුලත්සිංහල පුරවරයට අතීත ශ්‍රී විභූතිය මෙ යැයි කියා පාන්නට බුලත්සිංහල මහ පන්සල මගින් කෙරෙන වැදගත් කටයුත්තක් ලෙස බුලත්සිංහල මහ පෙරහර හඳුන්වා දිය හකිය.

බුලත්සිංහල මහ පන්සල මගින් කෙරෙන ආගමික සංස්කෘතික සමාජීය සත්කර්යයන් අතරට අලුතින්ම එකතු වූයේ බුලත්සිංහල මහ පෙරහරයි. මෙම පෙරහර වර්ෂිකව පැවැත්වීම මගින් අනාගත පරපුරට ආගමික සංස්කෘතික සහ අධ්‍යාපනික වටිනකමක් දෙමින් බුලත්සිංහල පුරවරයේ කීර්තිය තව තවත් හුවා දක්වීමයි.

පෙරහර ගමන් මග

බුලත්සිංහල මහ පන්සල - හතරමං හන්දිය - වැහිමඩුව - හොරගස් හන්දිය - පුජ්‍ය නන්දාරාම නාහිමි මාවත - බුලත්සිංහල මහ පන්සල

catholic church
2015 මහ පෙරහර
ministry sermon
2014 මහ පෙරහර
bulletin programs
2013 මහ පෙරහර