ඔබේ දැනුමට

ලිපි හා තොරතුරු

ඉපැරණි බිතු සිතුවම්

බුලත්සිංහල මහ පන්සලේ පුරාණ විහාරයේ ඇති පුරාවිද්‍යා වටිනාකමින් යුත් බිතු සිතුවම්